Huisbewaring

Als u langere periode geen gebruik van uw woning kunt maken
Om diverse redenen kan het zijn dat u een lange periode geen gebruik van uw woning kunt maken, maar toch de huur niet wilt opzeggen, omdat u weer terugkomt.

In bepaalde gevallen kunt u huisbewaarderschap aanvragen. Dat houdt in dat u uw woning tijdelijk in gebruik geeft aan iemand anders. Daarvoor moet u te allen tijde toestemming vragen aan Velison Wonen. 

Reden voor een verzoek tot huisbewaring

 • U gaat lang op reis;
 • Werk of studie in het buitenland;
 • Langdurige zorg of verpleging voor een familielid in een andere stad;
 • Proef samenwonen met uw partner;
 • Detentie ( hooguit 12 maanden);
 • Zwaarwegende redenen.

Bij een aanvraag dient u aan te tonen waarom u weggaat en welk termijn het gaat. De toegestane termijn voor huisbewaarderschap is minimaal drie maanden en maximaal één jaar. 

Controle van documenten die de noodzaak van huisbewaarderschap aantonen

 • Reisdocumenten voor een lange reis;
 • Een verklaring van werkgever of bewijs van studie in het buitenland;
 • Een verklaring van een medisch specialist, revalidatie of verzorgingshuis;
 • Een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie (niet ouder dan    drie maanden) en kopie legitimatie bewijs van uw partner;
 • Een gerechtelijke uitspraak van detentie;
 • Papieren waaruit blijkt dat uw afwezigheid noodzakelijk is.

Voorwaarden aan de huurder

 • Geen huurschuld hebben (aantoonbaar) en geen overlast veroorzaken.

Voorwaarden aan de huisbewaarder

 • Leeftijd minimaal 18 jaar;
 • Er mogen geen thuiswonende kinderen onder de 18 jaar aanwezig zijn;
 • De huisbewaarder mag niet over een zelfstandige woonruimte   
  beschikken;
 • Geen inkomenscriteria maar, in sommige complexen worden wel    
  leeftijdseisen aangehouden.


Vergoeding

 • U mag geen hogere vergoeding in rekening brengen dan de huur die u      ons betaalt;
 • Extra geld voor gebruik van de inboedel en voor diensten mag gevraagd 
  worden, maar deze moeten wel reëel zijn;
  - Er mogen geen overnamekosten in rekening gebracht worden.

Aanvullende eisen

 • Bij de aanvraag van huisbewaarderschap ontvangt Velison Wonen 
  een ondertekende voorwaardelijke huuropzegging van de hoofdhuurder. 
  De einddatum loopt parallel aan de termijn van het einde van het 
  huisbewaarderschap. Binnen de termijn van het huisbewaarderschap kan 
  alleen de hoofdhuurder de voorwaardelijke huuropzegging intrekken. 
 • Keert de hoofdhuurder niet op tijd terug dan heeft dit tot gevolg dat het 
  einde van de huurovereenkomst in werking treedt op de daarop 
  vastgelegde einddatum en dient de woning leeg en in goede staat te 
  worden opgeleverd. 
 • De hoofdhuurder blijft verantwoordelijk voor de huurbetalingen en voor 
  eventuele overlast die de huisbewaarder veroorzaakt. 
 • Indien geen toestemming gevraagd wordt voor huisbewaarderschap dan 
  zien wij het huisbewaarderschap als woonfraude en wordt daar een 
  passende actie op ondernomen zoals het terugvorderen van de woning. 

Zaakwaarnemer

 • Indien u tijdelijk in het buitenland verblijft dan vernemen wij 
  contactgegevens van een door u aangestelde zaakwaarnemer. 

Afspraken tussen huurder en huisbewaarder

 • Stel de afspraken die u maakt met de huisbewaarder op schrift. Velison Wonen bemoeit zich niet met de onderling gemaakt afspraken;
 • Als de huisbewaarder niet wil vertrekken als u eerder terugkeert dan dient 
  u zonder tussenkomst Velison Wonen naar de rechter te gaan.