Veranderende woonsituatie

Verandert de samenstelling van uw gezin of huishouden?

Wanneer er iets in de samenstelling van uw huishouden verandert kan dat van invloed zijn op verschillende zaken. Bij veranderingen kunt u denken aan een kind dat uit huis gaat, het overlijden van een partner, gaan samenwonen of een scheiding. Deze gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor:

  • uw rechten en plichten als huurder;
  • het wel of niet verkrijgen van huurtoeslag of een aanpassing van de hoogte daarvan;
  • de jaarlijkse huurverhoging; uw huishoudinkomen bepaalt namelijk of u een extra huurverhoging krijgt.

Deze wijzigingen regelt u online. Maakt u gebruik van de daarvoor bestemde formulieren op deze pagina. 

Naamswijziging

Bij een scheiding of relatiebreuk veranderen de rechten en plichten indien een naamswijziging op de huurovereenkomst wordt doorgevoerd. Velison Wonen zal een aantal documenten controleren voordat de naamswijziging kan worden doorgevoerd. In deze situaties dienen naast het naamswijzigingsformulier ook een afstandsverklaring ingevuld te worden. 

Bij het overlijden van een partner wordt een wijziging in de tenaamstelling van de huurovereenkomst ook via het formulier naamswijziging doorgegeven. In dat geval kan een kopie van akte van overlijden toegevoegd worden. 

Medehuurderschap

Van rechtswege

Vanuit het huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaat van rechtswege medehuurderschap. Voorwaarde is wel dat u uw hoofdverblijf heeft in de huurwoning. U heeft beiden de rechten en plichten die voortkomen uit het huurcontract.

Contractueel

Heeft u samen met de hoofdhuurder de huurovereenkomst ondertekend dan bent u contractuele medehuurder.

Medehuurder worden

Als u niet getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft en wel samen in de woning woont dan kunt u onder bepaalde voorwaarden medehuurderschap aanvragen.

Bij de aanvraag zal getoetst worden of u aan deze voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

  • U moet onder andere minimaal twee jaar samen op het woonadres staan ingeschreven, er samen wonen en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit wordt aangetoond door middel van een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie.
  • U voert een duurzaam, gemeenschappelijk huishouden met de huurder. Het gaat erom dat u daadwerkelijk samen in de woning woont en de kosten van de huishouding deelt. Onder duurzaam wordt verstaan dat het uw opzet is om bij elkaar te blijven.
  • Het hangt van allerlei feitelijke omstandigheden en van de intentie van de betrokkenen af, of er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. 
  • Een (volwassen) kind dat nog bij zijn ouders woont, zal in de regel niet als medehuurder worden erkend. In dat geval is in het algemeen namelijk geen sprake van duurzaam samenwonen, want het samenwonen van ouder(s) en kinderen is immers ‘naar zijn aard’ aflopend. Dit kan anders zijn als een inwonend (volwassen) kind vanaf zijn geboorte minimaal 35 jaar aaneengesloten bij zijn ouders woont en altijd ingeschreven is geweest op dat adres.
  • Aanvraag tot medehuurderschap mag niet ten doel hebben dat de medehuurder op korte termijn hoofdhuurder wil worden.  
  • De medehuurder moet in staat zijn de huur te betalen.

Nadat Velison Wonen de partner als medehuurder heeft erkend, heeft de medehuurder ook de rechten en plichten die vanaf dat moment voortvloeien uit het huurcontract. 

Als de hoofdhuurder overlijdt of de woning verlaat

Bent u een contractuele medehuurder, echtgenoot of geregistreerd partner en de huurovereenkomst met de huurder eindigt, dan zet u de huurovereenkomst voort. Dat wil zeggen dat u in de woning kunt blijven wonen. Bij een relatiebreuk bepalen de huurder en de medehuurder wie blijft wonen in de woning en op wiens naam de huurovereenkomst komt te staan. Als zij er samen niet uitkomen, kan zowel de huurder als de medehuurder de kantonrechter vragen te bepalen dat de ander de huurovereenkomst niet mag voortzetten. De rechter weegt de belangen van beide partijen af en komt tot een beslissing. 

Bent u op verzoek medehuurder geworden, dan is een voortzetting van de huurovereenkomst niet vanzelfsprekend. U moet dan bij Velison Wonen aangeven dat u de huurovereenkomst wilt voortzetten. U kunt de huurovereenkomst alleen voortzetten als de gemeente een huisvestingsvergunning verstrekt.   Als dat niet het geval is dan zal de medehuurder de woning moeten verlaten.

Medehuurderschap aanvragen

Maakt u gebruik van het online formulier? Vergeet u dan niet de daarop vermelde documenten aan te leveren. Dit zijn een geldig legitimatiebewijs, een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie en het document dat de reden van de aanvraag van medehuurderschap ondersteunt.  

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden