Disclaimer

Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze site is veel zorg en aandacht besteed. Desondanks kan voorkomen dat de informatie niet juist of onvolledig is. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Velison Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook. De (intellectuele eigendoms)rechten van deze site (waar onder teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en PDF-files) liggen bij Velison Wonen. De site wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Voor ander gebruik moet Velison Wonen schriftelijk om toestemming gevraagd worden.  

Velison Wonen behoudt zich het recht voor de informatie en deze mededeling op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.

E-maildisclaimer

De informatie en eventueel bijgevoegde bestanden in al onze e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Velison Wonen en de afzender, is niet toegestaan. Als u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt het te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Als u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het originele bericht te vernietigen. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending.