Huurdersraad

Meedenken, meepraten, meedoen

De Huurdersraad (st. Huurdersoverleg Velison Wonen) behartigt de belangen van de huurders van Velison Wonen. 

Meepraten over zaken die bij Velison Wonen op de agenda staan

Alle beleidsmatige onderwerpen en acties die Velison Wonen uitvoert of wil gaan uitvoeren, zijn onderwerpen waar wij als Huurdersraad een stem in hebben. Dit betreft onderwerpen als huurbeleid, leefbaarheid, onderhoudsbeleid etc. In de meeste gevallen hebben wij het recht advies te geven, maar in enkele gevallen geldt een instemmingsrecht.

Prestatieafspraken

Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet (juli 2015) hebben huurdersvertegenwoordigingen ook een gelijke stem in de prestatieafspraken die voorheen alleen door corporaties en gemeenten werden vastgesteld.  Dit betekent dat wij ook regelmatig met de corporatie en gemeente aan tafel zitten om mee te praten over de lokale (sociale) huisvestingsopgaven zoals bijvoorbeeld de doorstroming huurmarkt, het woonruimteverdeelsysteem, plaatsing WMO-gevallen en statushouders, herstructureringsmogelijkheden etc.

Wilt u deel uitmaken van de Huurdersraad?

In alle gevallen staan wij voor het belang van de huurders, maar wel zodanig dat de corporatie hierdoor geen schade oploopt. Waar een bewonerscommissie de belangen van u en uw complex behartigt, behartigt de huurdersraad het algemeen belang van de huurders op beleidsmatig niveau.
Heeft u interesse om deel uit te maken van de Huurdersraad? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (Mw E. Otter) voor verdere informatie.

Contactgegevens Huurdersraad

Voorzitter
De heer R. Crezee

Secretariaat
Mevrouw E. Otter
hrvelisonwonenoutlookcom

Vice Secretaris
De heer J. Olthof

Vice Penningmeester
Mevrouw M. Philippo

Lid
De heer H. Gerrits