Hoe wordt de naleving van de Governancecode bewaakt?

Voor leden van Aedes geldt op grond van de AedesCode dat zij voor de inrichting van bestuur en toezicht de governancecode hanteren. Belanghebbenden die menen dat een lid van Aedes dit niet of onvoldoende doet kunnen zich daarover wenden tot de commissie AedesCode. Die commissie gaat na of sprake is van handelen in strijd met de AedesCode. Zij adviseert hierover het Aedes-bestuur. Zo nodig kan het Aedes-bestuur maatregelen treffen tegen een lid dat in strijd met de code handelt.