Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en algemene gang van zaken bij Velison Wonen. De raad onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties. Binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van de corporatie en de Governancecode Woningcorporaties zijn toegekend, vervult de Raad van Commissarissen drie rollen:

  • Klankbordrol
  • Toezichtsrol
  • Werkgeversrol (van het bestuur)

De samenstelling van de Raad van Commissarissen als volgt:

  • De heer M. Zonneveld - Voorzitter/Profiel Publieke Domein
  • De heer G.J.J. Thaens - Vice voorzitter/Profiel Vastgoed
  • De heer Y. Achahbar – Profiel Financieel-Economisch en Bedrijfskundig
  • Mevrouw M. de Graaff  - Profiel Maatschappij & Samenleving

Voor een evenwichtige samenstelling van de leden zijn profielschetsen opgesteld.

Het jaarverslag van de Raad van Commissarissen is opgenomen in het jaarverslag van Velison Wonen.