Visitatie

Visitatie is een instrument waarmee corporaties verantwoording afleggen aan hun belanghebbenden over hun maatschappelijke prestaties.  De AedesCode verplicht leden om zich elke vier jaar (extern) te laten visiteren. In de visitatie verantwoorden corporaties hun gemaakte keuzes en hun maatschappelijke prestaties. Er wordt gekeken naar de wijze waarop de corporatie belanghebbenden betrekt en naar de borging van de kwaliteit van het intern toezicht. 

Methodiek

Velison Wonen heeft zich in de tweede helft van 2020 laten visiteren. De visitatie  is uitgevoerd door Cognitum volgens de Methodiek Maatschappelijke Visitatie versie 6.0.

Uitkomsten maatschappelijke visitatie
De uitkomsten van de visitatie gebruiken we als spiegel om te kunnen bepalen waar er zaken kunnen worden verbeterd. U vindt het visitatierapport onder de downloads op deze pagina.